A ADVOKATER

Privatlivspolitik

Her kan du læse, hvordan vi håndterer dine personoplysninger i forbindelse med sagsbehandling, anti-hvidvaskforanstaltninger, kurser, seminarer, administration af selskaber og foreninger, markedsføring og brug af hjemmesiden. Alle slags oplysninger og informationer, der på en eller anden måde kan henføres til dig, er personoplysninger. De personoplysninger, vi behandler, kan vi have fået fra dig eller fra andre, vi kan have opsamlet dem, når du har besøgt vores hjemmeside, eller vi kan have fået dem i forbindelse med, at du har tilmeldt dig et arrangement hos os.

1. Dataansvarlig
A Advokater Aps (“vi”, “os” eller “vores”) er dataansvarlig for de personoplysninger, som opsamles og behandles blandt klienter, andre parter og besøgende på vores hjemmeside. Kontaktoplysninger på den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:
A Advokater ApS
CVR: 41931310
Kobbelvænget 74
2700 Brønshøj
bak@aadvokater.dk
Vi sørger naturligvis for at behandling af personoplysninger altid sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Hvis vores advokater fungerer som databehandler, vil vi foruden gældende lovgivning altid være underlagt en skriftlig databehandleraftale, der beskriver, hvordan vi beskytter personoplysninger.Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af persondata, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon +45 28702440 eller bak@aadvokater.dk  

2. Beskrivelse af behandlingen
2.1 Sagshåndtering
Når vi modtager en sag fra dig, vil vi altid oprette en sag i vores sagshåndteringssystem. Når vi vælger at rådgive indenfor en sag, medfører det, at vi både behandler almindelige, fortrolige og følsomme personoplysninger med tilknytning til den enkelte sag. Vores behandling af personoplysninger vil bl.a. ske på grundlag af persondataforordningens artikel 6.1(b) og 6.1(c) (klient), artikel 6.1(f) (modpart) og artikel 9.2(f) (behandling af følsomme oplysninger eller CPR nr.).På sagskortet vil du blive tilknyttet som klient, ligesom at der eventuelt vil være tilknyttet en eller flere parter (afhængig af sagstypen). Da vi rådgiver vores klienter i sager med både med- og modparter, modtager vi også personoplysninger om andre end vores klienter. Hvis du er en af førnævnte personer/enheder, om det være klienten eller modparten, vil vi behandle en række personoplysninger om dig. Personoplysningerne bruger vi til at kommunikere med dig, behandle sagen samt foretage eventuelle registreringer i myndigheders digitale serviceløsninger (fx virk.dktinglysning.dk eller minretssag.dk).Som udgangspunkt begrænser vi vores behandling til de almindelige personoplysninger om dig, såsom navn, stilling, email, telefon, adresse og oplysninger om, hvor du er ansat. Skal vi foretage registreringer i offentlige myndigheders databaser (virk.dk, tinglysning.dk eller minretssag.dk) kan vi dog være nødt til at behandle flere af dine fortrolige personlige oplysninger, fx CPR-nummer, af hensyn til at identificere dig. I forbindelse med behandlingen af nogle særlige sager, fx forsikringssager der omhandler enkeltpersoner, behandler vi i disse tilfælde følsomme personoplysninger om dig, f.eks. helbredsoplysninger.Som advokatkontor er vi underlagt tavshedspligt efter retsplejeloven og efter de advokatetiske regler, og derfor vurderer vi nogle gange, at vi kan undlade at iagttage oplysningspligten over for dig, for at behandlingen af oplysningerne kan forblive fortrolige. Dertil kommer, at vi, når vi behandler en sag, kan vi ofte være nødsaget til at videregive oplysninger til andre eksterne parter, fx modparter, vidner, domstolene eller voldgiftsnævn, fagforeninger, kommuner og andre myndigheder mv. Dette er naturligvis betinget af, at indsamlingen, registreringen og videregivelsen er nødvendig for at kunne behandle og bistå vores klienter bedst muligt i den enkelte sag.Der kan være tidspunkter, hvor vi vurderer, at det er umuligt, eller at det vil kræve en uforholdsmæssigt stor indsats for os at give besked til alle om vores behandling af personoplysninger. I de tilfælde kan du altid læse mere om vores behandling af personoplysninger her i vores privatlivspolitik. Hvis du har spørgsmål, kan du se nedenfor, hvordan du kontakter os.

2.2 Anti-hvidvask og oprettelse af klientkonti
Vi har en pligt som advokatvirksomhed – ifølge hvidvaskloven – til at indhente og behandle visse personoplysninger, når vi leverer juridiske ydelser. Tilsvarende gælder, når vi på vegne af en klient skal oprette en klientkonto i en bank. Hvis du bruger os som advokatvirksomhed, kan du derfor blive bedt om at indhente og sende disse oplysninger til os. Personoplysninger omfatter blandt andet navn, CPR nr. og pasnummer, der giver os en mulighed for at bekræfte, hvem du er og/eller identificere virksomhedens reelle ejere. Det bemærkes, at oplysninger udelukkende behandles for at opfylde vores forpligtelser som advokatvirksomhed efter hvidvaskloven og opbevarer kun oplysninger i det omfang det er nødvendigt, jf. nærmere nedenfor under 2.5. I de tilfælde de reelle ejere er udenlandske, kan der være behov for at indhente anden dokumentation. Skal der som led i opdraget oprettes en klientkonto, deler vi personoplysningerne med klientkontobanken, som vil være omfattet af samme lovgivning. Såfremt en offentlig myndighed finder det nødvendigt at gennemgå bestemte transaktioner for at af- eller bekræfte eventuel hvidvask eller finansiering af terrorisme, har vi som advokatvirksomhed pligt til at videregive informationer til den pågældende myndighed.

2.3 Hjemmesiden
Hver gang du besøger vores www.aadvokater.dk, opsamles der data om dig. Dette er alene almindelige oplysninger, der indhentes med henblik på at optimere hjemmesiden, benytte huskefunktioner og anden målrettet markedsføring. Vi behandler som udgangspunkt følgende oplysninger om dig: Operativsystem, browserversion, IP-adresse, dato og tidspunkt for besøg samt anmoder om tilladelse til at placere cookies, herunder tredjepartscookies. For så vidt angår tredjepartscookies er vi fælles dataansvarlig med leverandøren af den/de pågældende tredjepartscookies. Læs mere i vores cookiepolitik her.

2.4 Nyhedsbreve og arrangementer
Har du samtykket til at modtaget vores nyhedsbreve og/eller tilbud om kurser/arrangementer eller har du deltaget kursus eller arrangement, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at holde kontakt med dig. Vi tillader os i samme forbindelse at sende tilbud om arrangementer, kurser eller lignende til dig, såfremt du tidligere har modtaget udtrykt et ønske om at modtage materiale relateret til enkelte områder eller har modtager rådgivning om dette – medmindre du har frabedt dig dette konkret. Det præciseres i denne forbindelse, at vi kun behandler almindelige oplysninger om dig i forbindelse med ovenstående, der ikke har fortrolig karakter. Dette er fx navn, arbejdsplads, adresse, telefon og mailadresse. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

2.5 Sikkerhed, opbevaring og sletning
Vi sørger for altid at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt, og vi videregiver ikke dine personlysninger til tredjemand (med undtagelse af visse klienter, modparter, offentlige myndigheder og domstole). Vi har implementeret – og bestræber os på at have – de bedste sikkerhedsforanstaltninger til sikring af dine oplysninger. Vi sørger for at bruge databehandlere indenfor EU, dog med enkelte undtagelser hvor videregivelse sker til specifikke klienter, modparter, domstole eller lignende. Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Hvor lang tid, der konkret er tale om, vil altid afhænge af den enkelte situation, og særlige lovregler, herunder bogførings-, hvidvask og forældelsesloven kan give os enten pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid.

3. Dine rettigheder
Du har visse rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger. Du har som udgangspunkt ret til (A) anmode om indsigt og/eller berigtigelse af dine personoplysninger, (B) modsætte dig eller begrænse behandlingen af dine personoplysninger, (C) tilbagekalde eventuelle samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, (D) modtage de personoplysninger, som du har afgivet til os i et maskinlæsbart format (dataportabilitet), (E) anmode om sletning af dine personlysninger samt (F) indgive en klage til Datatilsynet. Der gælder få undtagelser til udgangspunktet ovenfor, fx kan du ikke få berigtiget subjektive udtalelser eller objektivt rigtige oplysninger eller kræve sletning af oplysninger, der er nødvendige for at kunne fastlægge retskrav, eller hvor vi efter lov eller andre hensyn er forpligtet til at opbevare dine personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du til enhver tid kontakte os på bak@aadvokater.dk. Sidst opdateret 21. januar 2021.